Geçmiş Zaman (Simple Past Tense)

Topics: , ,

Geçmiş zaman örnek cümleler için buraya tıklayınız.

Geçmiş Zaman Cümle Yapısı

(The Form of Simple Past Tense)

İngilizcede fiiller düzenli ve düzensiz diye ikiye ayrılır. Olumlu ve düz bir cümleyi geçmiş zamana çevirirken yapmamız gerkeen tek şey düzenli bir fiile -ed takısı getirmek veya düzensiz fiilin 2. halini kullanmaktır.

1) Geçmiş zaman cümle kurarken düzenli fiiller -ed takısı alır.

Örn. Walk= Yürümek anlamına gelir ve düzenli bir fiildir.
I walk. = Ben yürürüm.
I walked. = Ben yürüm. (-ed takısı fiili geçmiş zaman çevirir.)

2) Düzensiz fiiller ise fiilin ikinci haliyle yazılır. (İngilizce Düzensiz Fiiller Listesi)

Örn. Go = Gitmek anlamına gelir ve düzensiz bir fiildir. Go fiilinin 2. hali Went’tir.
I go. = Ben giderim.
I went. = Ben gittim.

3) Olumsuz cümlelerde fiil yalın haliyle kullanılır. Özne ile fiil arasına did not veya didn’t getirilir:

I walked. = I didn’t walk.
I went. = I didn’t go.

4) Soru cümlelerinde ise öznenin önüne did getirilir ve fiil yine ek almaz; yalın haliyle kullanılır:

You walked. = You didn’t walk. = Did you walk?
(Yürüdün. = Yürümedin. = Yürüdün mü?)

You went. = You didn’t go. = Did you go?
(Gittin. = Gitmedin. = Gittin mi?)

Şimdi konuyu daha ayrıntılı bir şekilde görelim.

Geçmiş Zaman Olumlu Cümle Yapısı

Olumlu Cümle Yapısı: Özne + Düzensiz Fiilin 2. Hali veya Düzenli Fiilin -ed Takısı Almış Hali + Nesne

Düzensiz Fiil Örnek;

He ate an apple. (O bir elma yedi.)

he = O (özne)
ate = yedi (yüklem/fiil) [Eat (yemek) fiili düzensiz (irregular) fiildir. Ate (yedi), eat fiilinin 2. halidir. ]
an apple = bir elma (nesne)

Düzenli Fiil Örnek;

I  watched TV. (Ben televizyon izledim.)

I = ben
watched = izledi (yüklem/fiil) [Watch (izlemek) fiili düzenli (regular) fiildir. Düzenli fiilleri geçmiş zaman hale çevirmek için -ed takısı eklenir.]
TV = televizyon (nesne)

Geçmiş zaman cümle yapısında fiil özneye göre çekimlenmez. Aşağıdaki tabloda “drink tea” (çay içmek) fiilinin geçmiş zamana göre çekimlenmiş hali bulunmaktadır. “Drink” düzensiz fiildir. Bu fiilin 2. hali “drank” (içti) dir.

I drank tea. Ben çay içtim.
You drank tea. Sen çay içtin.
He drank tea. O (erkek) çay içti.
She drank tea. O (kadın) çay içti.
It drank tea. O (hayvan) çay içti.
We drank tea. Biz çay içtik.
You drank tea. Siz çay içtiniz.
They drank tea. Onlar çay içtiler.

Aynı fiil çekimini bir de düzenli fiil ile yapalım. Aşağıdaki tabloda “finish homework” (ödevi bitirmek) ifadesinin çekimi yapılmıştır. Finish düzenli fiildir. Geçmiş zaman hali fiile “-ed” (-dı, -di)  takısı eklenerek yapılır.

I finished homework. Ben ödevi bitirdim.
You finished homework. Sen ödevi bitirdin.
He finished homework. O (erk.) ödevi bitirdi.
She finished homework. O (kadın) ödevi bitirdi.
It finished homework. O (hayv.) ödevi bitirdi.
We finished homework. Biz ödevi bitirdik.
You finished homework. Siz ödevi bitirdiniz.
They finished homework. Onlar ödevi bitirdiler.

Düzensiz fiillere örnek cümleler:

I went to school. (Ben okula gittim.) [go (gitmek) – went (gitti)]
She drove a car. (O bir araba sürdü.) [drive (sürmek) – drove (sürdü)]
They never met their grandfather. (Onlar büyük babalarını hiç görmediler.) [meet (tanışmak, görüşmek) – met (görüştü)]

Düzenli fiillere örnek cümleler:

We worked at a hotel. (Biz bir otelde çalıştık.) [work (çalışmak) – worked (çalıştı)]
You played very well. (Sen/siz çok iyi oynadın/ız.) [play (oynamak) – played (oynadı)]

Düzensiz Fiiller

Geçmiş zaman cümle yapısında düzensiz fiillerin 2. hali kullanılır. Düzensiz fiiller tablosunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

-ED Takısının Yazımı

Düzenli fiillere “-ed” takısı eklenerek geçmiş zaman yapılır. “-ed” takısının Türkçedeki karşılığı geçmiş zaman kipi “-dı, -di, -tı, -ti” dir.

1. Sırasıyla bir sessiz, bir sesli ve bir sessiz ile biten üç veya dört harfli kısa fiillerde sondaki sessiz harf çift yazılır.

stop – stopped
beg – begged
ban – banned

2. Sonu -e ile biten düzenli fiiller sadece “-d” takısı alır.

smile -smiled
save – saved

3. Sırasıyla bir sessiz harfin ardından sonu -y ile biten fiillerde -y harfi -i’ye dönüşür ve “-ed” takısı alır. (-y’den önce sesli harf varsa değişiklik olmaz: play – played gibi…)

try – tried
cry – cried

-ED Takısının Okunuşu

1. Fiillerin okunuşu şu seslerle bitiyorsa [b, c, g, l, m, n, sesli + r, v, z] geçmiş zaman “-ed” eki [d] şeklinde okunur. Aşağıdaki örneklerde kelimelerin karşısında okunuşları verilmiştir.

/b/ robbed [robd]
/g/ flagged [flægd]
/c/ managed [mænicd]
/l/ spilled [spild]
/m/ dimmed [dimd]
/n/ listened [lisnd]
sesli + /r/ stirred [störd]
/v/ caved [keyvd]
/z/ realized [riılayzd]

2. Fiillerin okunuşu şu seslerle bitiyorsa [f, s, k, ç, ş, p] geçmiş zaman “-ed” eki [t] şeklinde okunur. Aşağıdaki örneklerde kelimelerin karşısında okunuşları verilmiştir.

/f/ coughed [kaft]
/s/ pressed [prest]
/k/ picked [pikt]
/ç/ watched [woçt]
/ş/ washed [woşt]
/p/ clipped [klipt]

3. Amerikan İngilizcesinde düzenli olan bazı fiiller British İngilizcesinde düzensizdir. Bu fiiller Amerikan İngilizcesindeki gibi düzenli fiil farzedilip -ed takısı eklenirse sonu [d] veya [t] şeklinde okunabilir.

Amerikan İngilizcesi: burn – burned, dream – dreamed, kneel – kneeled, lean – leaned, learn – learned, smell – smelled, spell – spelled, spill – spilled, spoil – spoiled gibi…
British İngilizcesi: burn – burnt, dream – dreamt, kneel – knelt, lean – leant, learn – learnt – smell – smelt, spill – spilt, spoil – spoilt gibi…

4. Sonu -t veya -d ile biten fiillere -ed takısı eklendiğinde, [id] şeklinde okunur.

/t/ post – posted [postid]
/t/ wait – waited [weytid]

Geçmiş Zaman Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümlede fiil ek almaz veya düzensiz fiillerin ikinci hali kullanılmaz. Cümleyi olumsuz yapmak için özneden sonra “didn’t” veya “did not” yardımcı fiili getirilir.

Olumsuz cümle: Özne + didn’t veya did not + Fiil (ek almaz/yalın/1.hali) + Nesne

Aşağıdaki tabloda geçmiş zamanın olumsuz cümle yapısına her bir şahıs için farklı örnek verilmiştir.

I didn’t study lesson. Ben ders çalışmadım.
You didn’t go to school. Sen okula gitmedin.
He didn’t wait for the bus. O (erkek) otobüsü beklemedi.
She didn’t do homework. O (kadın) ödev yapmadı.
It didn’t bark. O (hayvan) havlamadı.
We didn’t have breakfast. Biz kahvaltı yapmadık.
You didn’t live in a village. Siz bir köyde yaşamadınız.
They didn’t want to come. Onlar gelmek istemediler.

Geçmiş Zaman Olumlu Soru Cümlesi

Olumlu soru cümlesi öznenin önüne yardımcı fiil “did” getirilerek yapılır.

Olumlu soru cümlesi: Did + Özne + Fiil (ek almaz/yalın/1.hali) + Nesne

Did I drink milk? Ben süt içtim mi?
Did you go to school? Sen okula gittin mi?
Did he wait for the bus? O (erkek) otobüsü bekledi mi?
Did she do homework? O (kadın) ödev yaptı mı?
Did it bark? O (hayvan) havladı mı?
Did we have breakfast? Biz kahvaltı yaptık mı?
Did you live in a village? Siz köyde yaşadınız mı?
Did they want to come? Onlar gelmek istediler mi?

Geçmiş Zaman Olumsuz Soru Cümlesi

Olumsuz soru cümlesi “didn’t” ile yapılabilir. Bir soru cümlesini olumsuz yapmak için iki alternatif vardır.

1. Didn’t + Özne + Fiil (ek almaz/yalın/1.hali) + Nesne

Didn’t you go to school? (Sen okula gitmedin mi?)

Didn’t they do their homework? (Onlar ödevlerini yapmadılar mı?)

2. Did + Özne + Not + Fiil (ek almaz/yalın/1.hali) + Nesne

Did you not go to England? (Sen İngiltere’ye gitmedin mi?)

Did he not learn English? (O İngilizce öğrenmedi mi?)

Kısa Cevap Şekli

Sorulara kısa cevap verirken yanıt olumlu ise “did”, olumsuz ise “didn’t” ile cevap verilir.

Did you go to school yesterday? (Dün sen okula gittin mi?)
Yes, I did. (Evet, gittim.)
No, I didn’t. (Hayır, gitmedim.)

Did they learn English? (Onlar İngilizce öğrendi mi?)
Yes, they did. (Evet, öğrendiler.)
No, they didn’t. (Hayır, öğrenmediler.)

Wh- Soru Şekli

“What, when, which, how gibi” soru edatlarıyla kurulan soru cümlelerinde yardımcı fiil “did” veya “didn’t” soru edatı ile özne arasına getilir. Fiil yalın haldedir. Bu tarz sorulara “yes” veya “no” ile cevap verilmez. Doğrudan cevap verilmesi gerekir.

When did you start this job? (Sen bu işe ne zaman başladın?)

Geçmiş Zamanın Kullanımı

(Uses of Simple Past Tense)

1. Geçmişte yapılan eylemleri anlatırken bu zaman kullanılır.

I went to England last year. (Ben geçen yıl İngiltere’ye gittim.)

I stayed at a new hotel yesterday. (Ben dün yeni bir otelde kaldım.)

He didn’t go to school last week because he was ill. (O geçen hafta okula gitmedi çünkü hastaydı.)

Aşağıda bu zamanla sıkça kullanılan örnek zaman zarfları yer almaktadır. Bu zarflar cümlenin sonunda yer alır.

yesterday (dün)
last night (geçen gece)
last week (geçen hafta)
last month (geçen ay)
last summer (geçen yaz)
half an hour ago (yarım saat önce)
three days ago (üç gün önce)
four years ago (dört yıl önce)
in 1997 (1997’de)

2. “Always” veya “never” gibi sıklık zarflarını kullanarak geçmişteki alışkanlıklarınız hakkında bilgi verebilirsiniz. Sıklık zarfları özne ile fiil arasına getirilir.

I never drank wine. (Ben asla bira içmedim.)

I always carried an umbrella in London. (Ben Londra’da daima şemsiye taşırdım.)

3. Geçmişte belirli bir süre gerçekleşen eylemler de geçmiş zamanla ifade edilebilir.

He worked in that bank for three years. (O, şu bankada üç sene çalıştı.)

I didn’t go to my hometown for a long time. (Ben, uzun süre memleketime gitmedim.)

Kaynak: www.ingilizceders.org

Simple Past Tense konusuyla ilgili diğer konu anlatımları:
* Simple Past Tense (İlyas Hoca)

90 thoughts on “Geçmiş Zaman (Simple Past Tense)

  1. Pingback: 8. Sınıf 9. Ünite Konu Anlatımı

  2. ellerinize sağlık gayet basit gayet anlaşılır anlatmışsınız teşekkürler. 😀

  3. Şahane bir site tüm kişilere TAVSİYE ediyorum.Bayıldım umarım yarın ki ingilizce sınavımda yardımcı olur bu site…Olacağından da eminim….:)

  4. Hocam mükemmel ya tamamen unutmuştum tekrar için bakayım dedim çok yaralı oldu cookk tşk ederimmm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: